Huisreglement en Klachtenreglement

Mondkapjes in onze praktijk
In navolging van de oproep van het KNGF (onze beroepsvereniging) een mondkapje te dragen op publieke plaatsen werken onze therapeuten vanaf nu met mondkapje. 
Ook patiënten vragen wij vriendelijk in onze praktijk een zelf meegenomen
mondkapje te dragen.

Wanneer het dragen hiervan de behandeling belemmert, bijvoorbeeld bij het trainen in de oefenzaal, hoeft het kapje uiteraard op dat moment niet gedragen te worden. Ook als uw medische situatie het dragen van een mondkapje niet toelaat hoeft het vanzelfsprekend niet.
U kunt dus patiënten mét en zonder mondkapje tegenkomen in onze praktijk.

Huisreglement

  • Roken is verboden in de praktijk.
  • De oefenzaal alleen betreden met schone sportschoenen of schoenen die niet buiten worden gebruikt.
  • Het nuttigen van etenswaren is niet toegestaan in de oefenzaal en praktijkruimtes.
  • In de behandelkamers gebruikt de fysiotherapeut handdoeken van de praktijk, u hoeft niet een eigen handdoek mee te nemen.
  • In de oefenzaal is het gewenst een eigen handdoek mee te nemen om te gebruiken op de apparaten.
  • Fysiotherapiepraktijk De Graven Esch is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van de in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
  • Het is niet toegestaan gebruik te maken van de oefenzaal en/of oefenmaterialen zonder toezicht van een fysiotherapeut.
Cameratoezicht
Op sommige locaties kan gebruik worden gemaakt van cameratoezicht, bijv. bij de in- en uitgangen van ons gezondheidscentrum, parkeerterrein en in sommige gevallen ook in de wachtruimtes. Dat doen wij om ons en onze patiënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen diefstal, misbruik, vernieling of ander crimineel gedrag en voor de patiëntveiligheid (bijv. om te signaleren of iemand onwel wordt of valt). Deze camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard, tenzij langer bewaren nodig is in verband met een incident.
Als wij gebruik maken van cameratoezicht, zullen wij u vooraf informeren over het cameratoezicht, bijv. door u bij binnenkomst op het cameratoezicht in onze gezondheidscentrum te wijzen. Enkel daartoe aangewezen personen hebben toegang
tot de opgeslagen beelden.

Klachtenreglement
Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Eerst in gesprek met uw fysiotherapeut
Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of
contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Vindt u het moeilijk om uw
probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een
familielid of iemand die u vertrouwt. Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang (www.zorgbelang-nederland.nl);
Tel. 0900 243 70 70 (€ 0,10 per minuut)
Wanneer dit niet tot een bevredigende oplossing leidt kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie fysiotherapie van het KNGF waar Fysiotherapiepraktijk De Graven Esch bij aangesloten is.
De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie. Zij beoordeelt klachten tegen fysiotherapeuten of medewerkers die voor hem werken. Via de klachtencommissie kan op uw
verzoek een externe bemiddelaar worden ingeschakeld. Die gaat dan proberen om de klacht tussen u en uw fysiotherapeut op te lossen.

Klachtencommissie van het KNGF
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort
Tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Commissie van Toezicht van het KNGF
Het kan zijn dat uw klacht zo ernstig is, dat u wil dat er maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld omdat u herhaling wil voorkomen en omdat u de kwaliteit van de fysiotherapie wil verbeteren. In dat geval kunt u terecht bij de Commissie van Toezicht van het KNGF. De Commissie van Toezicht gaat over het gedrag van fysiotherapeuten die geregistreerd staan in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie en over het gedrag van leden van het KNGF. Zij moeten zich houden aan de gedragsregels en beroepsethiek voor fysiotherapeuten.
De behandeling van de klacht is besloten en de procedure verloopt over het algemeen vlot. Eerst
is er een schriftelijk onderzoek en vervolgens een mondelinge behandeling tijdens een zitting. De
 Commissie van Toezicht doet schriftelijk uitspraak. Wanneer de Commissie van Toezicht het eens is met de klacht, kan ze een maatregel opleggen aan de fysiotherapeut. Er zijn verschillende mogelijkheden. De Commissie kan een waarschuwing of een berisping geven of de
fysiotherapeut schorsen (uit bepaalde rechten) van het lidmaatschap van het KNGF. Ook kan ze de fysiotherapeut ontzetten uit het lidmaatschap van het KNGF en schrappen uit het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Daarnaast kan de Commissie van Toezicht bepalen dat de zaak gepubliceerd wordt in het verenigingsblad van het KNGF. Daarbij blijft u, als indiener van de klacht, altijd anoniem. De Commissie van Toezicht kan de fysiotherapeut niet verbieden om zijn beroep uit te oefenen. Bent u het oneens met de uitspraak van de Commissie van Toezicht, dan kunt u in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van het KNGF.

Regionaal Tuchtcollege
Als u vindt dat de fysiotherapeut een berisping moet krijgen of, in het uiterste geval, zijn vak niet langer mag uitoefenen, dan kunt u een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid. Fysiotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht dat de overheid heeft ingevoerd. Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunt u indienen bij een van de vijf regionale Tuchtcolleges.
Als het Regionaal Tuchtcollege het eens is met uw klacht, kan de fysiotherapeut worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. Een uitspraak laat over het algemeen enige tijd op zich wachten en de procedure is formeler dan bij de Commissie van Toezicht. De zitting bij het Regionaal Tuchtcollege is in principe openbaar. U bent niet verplicht om bij de zitting aanwezig te zijn. Als u wilt, kunt u een advocaat inschakelen die u vertegenwoordigt. Voor uitgebreide informatie over de procedures kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges.

Regionaal Tuchtcollege
De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen,Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. U vindt de gegevens op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.
Welke instantie u kiest, hangt af van wat u wilt bereiken. Elke commissie heeft namelijk andere bevoegdheden om maatregelen te nemen. Wat de commissies gemeen hebben, is dat ze onafhankelijk zijn en zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht omgaan. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt.